Algemene voorwaarden voor vertalingen

General Terms and Conditions (ENG) / Allgemeine Geschäftsbedingungen (DU)

Algemene voorwaarden

 1. Algemene clausule

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Webred Taal & Documentatie (hieronder: de vertaler) en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever tenzij de vertaler met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.

 1. Leveringsvoorwaarden

De met de opdrachtgever schriftelijk overeengekomen leveringstermijn gaat in vanaf de ontvangst van de brontekst en de definitieve opdracht tot vertaling.

 1. Aansprakelijkheid
  Van de vertaler

De vertaler is niet aansprakelijk, wanneer voornoemde vertraging in de uitvoering van het werk te wijten is aan ziekte, ongeval, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of overmacht in het algemeen. De vertaler moet dit wel binnen een redelijke termijn melden aan zijn opdrachtgever.

De vertaler is evenmin aansprakelijk, wanneer de vertraging het gevolg is van laattijdige aflevering door derden (koerierbedrijven, post e.d.) of wanneer de brontekst en/of de vertaling zelf beschadigd werd tijdens de verzending. Evenmin zal de vertaler instaan voor het verlies door derden (post, koerierbedrijven) van de brontekst of de vertaling.

De vertaler kan geen aansprakelijkheid nemen voor de gebreken aan de door de opdrachtgever bezorgde tekst.

De vertaler aanvaardt de aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de uitgevoerde vertaling, voor zover zij integraal en ongewijzigd wordt gebruikt.

De vertaler is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de vertaler toerekenbare tekortkoming. De vertaler is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.

De aansprakelijkheid van de vertaler is in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van € 50.000 per gebeurtenis.

Van de opdrachtgever

De opdrachtgever zal vooraf of tijdens de uitvoering van de overeenkomst de vertaler alle inlichtingen verstrekken die nodig zijn voor de goede uitvoering van de gevraagde prestaties.

4. Klachten: termijn van indiening en motivering

De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk aan de vertaler kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan de vertaler te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

Indien de klacht gegrond is, zal de vertaler het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien de vertaler redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.

Klachten of betwistingen over de niet-conformiteit van de vertaling, die binnen de contractuele termijn worden geformuleerd, dienen grondig gemotiveerd te worden met woordenboeken, glossaria, door bevoegde native speakers geschreven gelijkwaardig tekstmateriaal.

Het ongemotiveerd weigeren van een vertaling vormt geen reden tot niet-betaling van de factuur/honorariumnota.

Mochten er na onderzoek van de klacht door de vertaler nog geschillen over de kwaliteit van de vertaling blijven bestaan, dan kan de vertaler of de opdrachtgever die voorleggen aan de Arbitragecommissie van de BKVT. Een van beide partijen dient lid te zijn van de BKVT. De Arbitragecommissie doet enkel uitspraak over de conformiteit van de vertaling met de brontekst.

 1. Annulering van de vertaalopdracht

Bij eenzijdige annulering van de vertaalopdracht door de opdrachtgever, is deze een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding bestaat uit het al daadwerkelijk gepresteerd vertaalwerk en het voorafgaand terminologisch opzoekingswerk.

Daarenboven mag de vertaler een verbrekingsvergoeding vragen voor contractbreuk gelijk aan 20% van het factuurbedrag of van het bedrag van de honorariumnota.

 1. Hoedanigheid van de opdrachtgever

De opdrachtgever wordt geacht te handelen in hoedanigheid van auteur van de vertalen tekst en machtigt uitdrukkelijk tot vertaling ervan, conform artikel 12 van de wet van 22.3.1986 op het auteursrecht.

 1. Auteursrecht

De vertaler heeft het auteursrecht over de vertaalde tekst. De tekst mag in geen enkele vorm, geheel of gedeeltelijk, gereproduceerd worden, op eender welke wijze, ook elektronisch, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de vertaler.

 1. Aanvaarding en bevestiging van de vertaalopdracht

De opdrachtgever stelt de vertaler in staat de moeilijkheidsgraad van de te vertalen tekst te beoordelen. Een telefonisch aangeboden en door de vertaler aanvaarde opdracht wordt steeds onmiddellijk schriftelijk bevestigd door de vertaler, met vermelding van het overeengekomen tarief en de afgesproken leveringstermijn.

 1. Betaling

Indien een betalingstermijn is overeengekomen, dient betaling binnen die termijn te geschieden. In alle andere gevallen geldt conform de Europese Richtlijn 2000/35/EG een betalingstermijn van 30 dagen.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 11 % per jaar, met een minimum van 50,00 euro en een maximum van 1.500,00 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

De plaats van betaling is de woonplaats (voor een eenmanszaak) of de maatschappelijke zetel (voor een vennootschap) van de vertaler.

 1. Bevoegde rechtbank

Voor alle geschillen tussen vertaler en opdrachtgever is de rechtbank van de woonplaats van de vertaler (bij eenmanszaak) of van de maatschappelijke zetel van het vertaalbureau (bij vennootschap) bevoegd.

Onderhavige algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

 1. Arbitrage

Indien vertaler en opdrachtgever er niet in slagen een klacht in der minne op te lossen, kunnen beide of één van beide partijen de klacht voorleggen aan de Arbitrageraad van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken. Een van beide partijen dient lid te zijn van de BKVT.

 1. Beroepsgeheim en deontologie

De vertaler is gebonden door het beroepsgeheim. Dit impliceert de geheimhouding over de identiteit van de opdrachtgever, de inhoud van de brontekst en van de vertaling zelf. De vertaler is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.

De vertaler zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. De vertaler zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. De vertaler is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers indien hij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft de vertaler het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. De vertaler zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.

Reacties zijn gesloten.