Privacyverklaring

Over mij

Ik ben Miet Ooms, zaakvoerder van Webred Taal & Documentatie, en ik zal alles in het werk stellen om het vertrouwen van bezoekers van mijn website, mijn klanten, collega’s en leveranciers in stand te houden. Deze privacyverklaring beschrijft wanneer en waarom ik persoonsgegevens verzamel, welke persoonsgegevens ik verzamel, hoe ik ze gebruik, evenals de beperkte voorwaarden waaronder ik z eaan anderen onthul en hoe ik ze veilig houd.

U kunt contact met mij opnemen in mijn hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke. Ik ben per post te bereiken op het adres Tuffellaan11 – 3540 Schulen, of via e-mail op info@webred.be.

Privacy van de website (www.webred.be)

Functies voor sociale media

Deze website bevat functies voor de sociale media, zoals ‘Share’ of‘Like’-knoppen.  Deze functies worden aangeleverd door derden, namelijk de platforms voor sociale media zelf (zoalsLinkedIn, Twitter, Facebook en Instagram). Als en wanneer gegevens op deze manier worden verzameld, is het privacybeleid van de respectieve platforms van sociale media van toepassing.

Gegevens van klanten, leveranciers en collega’s

Waarom ik uw persoonsgegevens verwerk

Ik verzamel, bewaar en gebruik uw persoonsgegevens met als doel het opstellen van een offerte, het leveren van diensten op het gebied van vertalen en/of redigeren en/of proeflezen waarom u mij heeft verzocht, of om te voldoen aan wettelijke en fiscale vereisten. Ik gebruik uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden. Ik verstrek uw persoonlijke informatie niet aan derde landen. De verzamelde persoonsgegevens kunnen de volgende zaken omvatten: uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, ondernemingsnummer. Indien nodig (voor het redigeren van een website bijvoorbeeld) kan dat ook een gebruikersnaam en wachtwoord zijn.


De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is het verrichten van de diensten waarom u heeft verzocht of het treffen van de noodzakelijke maatregelen om aan dat verzoek te voldoen.

Wie krijgt uw persoonsgegevens nog meer?

Als ik een tekst voor revisie naar een collega stuur, zal die tekst geanonimiseerd worden zodat de persoonsgegevens niet zichtbaar zijn. Voor administratieve doeleinden kunnen andere partijen toegang tot uw persoonsgegevens hebben, waaronder mijn boekhouder en het hostingbedrijf van mijn website en e-maildiensten. Al deze partijen voldoen aan de AVG.

Hoe lang ik uw persoonsgegevens bewaar

Gegevens met betrekking tot offertes worden een jaar bewaard. Voorzover het verrichte werkzaamheden betreft, moet ik in het kader van de fiscale bewaarplicht uw persoonsgegevens zeven jaar lang bewaren. E-mailconversaties worden na vijf jaar gewist.

Beveiliging persoonsgegevens

Om uw persoonsgegevens te beveiligen, heb ik passende technische en organisatorische maatregelen genomen. De keuze van deze maatregelen is gebaseerd op de beschikbare technologie, de uitvoeringskosten, het type persoonsgegevens dat ik voor u verwerk en de risico’s die daaraan verbonden zijn. Ik streef ernaar dat deze maatregelen voldoen aan de eisen in artikel 32 van de AVG.

Datalekken

Mocht ik ontdekken dat er een datalek is geweest, dan laat ik u dat binnen 48 uur weten.Na mijn melding beoordeelt u of u het datalek moet melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Ik doe dit zelf niet, omdat u verantwoordelijk bent voor de wettelijke verplichtingen in dit kader.

Uw gegevenstoegangsrechten

U heeft het recht om de persoonsgegevens die in mijn bezit zijn in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Als u mij uw verzoek per e-mail toestuurt, zal ik er zo snel mogelijk gevolg aan geven, uiterlijk een maand na de dag waarop u uw verzoek heeft verstuurd.

Uw recht om een klacht in te dienen

Mocht u twijfels hebben over de manier waarop ik uw persoonsgegevens verwerk, neemt u dan contact met mij op. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie in België of het land waar u woont.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 21 mei 2018 en zal indien en wanneer nodig worden herzien.

Reacties zijn gesloten.